Image

سرویس ایمیل API

ارسال ایمیل از درون برنامه های شما: ایمیل های تراکنشی و بازاریابی خود را با سرور ایمیل API میلراور ارسال کنید.

ارسال ایمیل با سرور API به راحتیِ آب خوردن!

برای ادغام برنامه خود با سرویس ایمیل دچار زحمت نشوید. ایمیل های تراکنشی یا انبوه خود را در هر زبان برنامه نویسی به راحتی با سرور ایمیل API و کتابخانه ها ارسال کنید.

$client = new Mailerever\Client('https://mailerever.net', 'your-api-key');
$message = new Mailerever\Send\Message();
$message->to('[email protected]');
$message->from('[email protected]');
$message->subject('Hi there!');
$message->plainBody('Hello world!');
$message->htmlBody('<html><body>Hello world!</body></html>');
$client->send->message($message);
Install dependencies
$ npm i axios
// Require the axios library for making HTTP requests const axios = require('axios'); // Define the email object with sender and recipient details, and the email content const email = { from: { name: 'My awesome startup', email: '[email protected]', }, recipients: [{ name: 'Someone', email: '[email protected]', }], content: { subject: 'Sample email', text_body: 'Plain text body', html_body: '<p>This is the <b>HTML</b> body</p>', }, }; // Make a POST request to the mail service API to send the email axios.post('https://mailerever.net/v1/email/send', email, { headers: { 'Content-Type': 'application/json', 'X-Api-Key': 'YOUR-API-KEY', } }) .then((response) => { // Log the response from the mail service console.log(response); });
# Install dependencies
$ python -m pip install requests

import requests
email = {
  'from': {
    'name': 'My awesome startup',
    'email': '[email protected]',
  },
  'recipients': [
    {
      'name': 'Someone',
      'email': '[email protected]',
    }
  ],
  'content': {
    'subject': 'Sample email',
    'text_body': 'Plain text body',
    'html_body': '<p>This is the <b>HTML</b> body</p>',
  },
}
headers = {
  'X-Api-Key': 'YOUR_API_KEY',
  'Content-Type': 'application/json'
}
r = requests.post('https://mailerever.net/v1/email/send', json=email, headers=headers)
print(r.json())
// Install dependencies
$ go get gopkg.in/gomail.v2

email := gomail.NewMessage()
email.SetAddressHeader("From", "[email protected]", "My awesome startup")
email.SetAddressHeader("To", "[email protected]", "Someone")
email.SetHeader("Subject", "Sample email")
email.SetBody("text/plain", "Plain text body")
email.SetBody("text/html", "

This is the HTML body

") // Port can be 25, 2525, or 587 d := gomail.NewDialer("send.mailerever.net", 587, "YOUR_SMTP_USERNAME", "YOUR_SMTP_PASSWORD") if err := d.DialAndSend(email); err != nil { log.Fatal(err) }
# Install dependencies
$ gem install httparty

require 'httparty'

class Mailerever
 include HTTParty

 base_uri 'https://send.mailerever.net'
 headers 'X-Api-Key' => ENV['AHASEND_API_KEY'], 'Content-Type' => 'application/json'

 def initialize(from_name:, from_email:)
  @from_name = from_name
  @from_email = from_email
 end

 def send_email(subject:, html_body:, recipient_email:, recipient_name: nil, text_body

دیگر نگران نرسیدن ایمیل ها به دست مشترکین نباشید!

هدف ما این است که شما بتوانید یک بار تنظیمات خود را اعمال کرده و سیستم میلراور ایمیل ها را به صورت خودکار برای شما ارسال کند. پس از ادغام با میلراور، ایمیل های شما به سرعت و با اطمینان ارسال می شود. این به شما امکان می دهد که به جای نگرانی در مورد رسیدن ایمیل ها، بتوانید روی دیگر جنبه های کسب و کار خود تمرکز کنید.

Image

دستورالعمل های ساده برای اتصال API که نیاز به دانش برنامه نویسی ندارد

برای اطمینان از سهولت ادغام با میلراور، ما API خود را به راحتی شرح می دهیم و API اکسپلولر ما هنگام تست درایور فراخوانی API، داده های واقعی را بر می گرداند.

پشتیبانی شبانه روزی

پشتیبانان ما به صورت ۲۴ ساعته در دسترس هستند تا مشکلات ایمیل، ارسال، و تمام سوالات شما را برطرف کنند. شما می توانید از طریق چت، ایمیل، وبینار و یا تماس با آنها در ارتباط باشید.

ویژگی های برتر ایمیل API در میلراور

با استفاده از سرور ایمیل API ما بسیاری از قابلیت ها از جمله مدیریت دامنه، ساخت قالب های ایمیل، تحلیل داده ها و آمارها، پردازش ایمیل های ورودی و بسیاری موارد دیگر امکان پذیر است. بسیاری از سرویس های ایمیل مارکتیگ به سرویس ایمیل API به صورت یک سرویس ثانویه نگاه می کنند در حالی که میلراور آن را در اولویت قرار داده است.

SUPPORT

Contact us

Level 54,Almas Tower JLT, DMCC Free Zone Dubai, UAE

+447418353776

Subscribe to our newsletter

Please fill the required field.